§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie asperIT (edycji we Wrocławiu), który jest stworzony i realizowany przez Fundację asperIT (dawniej Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS), zwany dalej Projektem.

2. Projekt skierowany jest do osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu (zwanych Beneficjentami). Jego celem jest aktywizacja Beneficjentów do pracy w branży IT w charakterze programistów oraz wzmocnienie ich kompetencji zawodowych poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych.

3. Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2021-2030.

§ 2

1. Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w Projekcie jest ukończenie 16 roku życia w momencie dokonania zgłoszenia na Formularzu Rekrutacyjnym oraz posiadanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (udokumentowane odpowiednią diagnozą o stanie zdrowia) na dzień rozpoczęcia treningu kompetencji społecznych.

2. Formularz Rekrutacyjny (wraz z klauzulami i zgodami stanowiącymi załączniki) wypełniany jest przez:

a) w przypadku pełnoletnich Beneficjentów – Formularz Rekrutacyjny wypełnia Uczestnik Projektu;

b) w przypadku niepełnoletnich Beneficjentów – Formularz Rekrutacyjny wypełnia przedstawiciel ustawowy Beneficjenta.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania Beneficjentów spośród kandydatów do projektu, którzy jeszcze nie otrzymali wsparcia od Fundacji asperIT.

§ 3

1. Termin realizacji edycji Projektu to październik 2021r – czerwiec 2022r

2. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 10 Beneficjentów po drugim etapie rekrutacji.

3. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu Formularza Rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej hhtps://asperit.org . Wybrani Beneficjenci (osoby zgłoszone, które uzyskają najwyższe wyniki testu w Formularzu Rekrutacyjnym) zostają następnie zapraszani drogą telefoniczną lub mailową na Rozmowy Indywidualne z tutorami, podczas których przeprowadzane są rozmowy indywidualne. Termin spotkania ustalany jest indywidualnie z każdym Beneficjentem.

4. Rozmowy indywidualne Beneficjentów z tutorami odbywają się we Wrocławiu.

5. Ocena treści Rozmów Indywidualnych z Uczestnikami Projektu przeprowadzanych przez tutorów zostają wyłonieni Beneficjenci przechodzący do drugiego etapu rekrutacji.

6. Drugi etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu testu z wiedzy IT sprawdzającego umiejętności informatyczne Beneficjentów. Test wiedzy IT przeprowadzany jest we Wrocławiu.

7. 10 Uczestników Projektu, którzy uzyskali podczas testu najwyższe wyniki bierze udział w programie szkoleniowym asperIT, w ramach którego szkolenia przeprowadzane są we Wrocławiu.

8. Uczestnicy powinni mieć własne laptopy, które spełnią następujące wymagania:

  • minimum 4GB RAM, zalecane minimum 6GB,
  • minimum 40GB wolnego miejsca na dysku,
  • minimum 4vCPU,
  • przekątna ekranu minimum 13″

§ 4

1. Program szkoleniowy asperIT składa się z następujących etapów:

a) treningu kompetencji społecznych;

b) szkolenia IT przygotowującego do programowania w języku Python;

c) praktyk zawodowych

2. Trening kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie kandydatów do funkcjonowania w miejscu pracy i rozwinięciu ich kompetencji społecznych. Prowadzony jest przez tutorów we Wrocławiu.

3. Pozytywne zaliczenie treningu kompetencji społecznych polega na uzyskaniu obecności na minimum 75% zajęć. Obecność jest weryfikowana listami obecności. Na trening kompetencji społecznych składa się minimum 6 spotkań, po 1,5 godziny każde z nich.

4. Szkolenie IT przygotowujące do zdobycia umiejętności programowania w języku Python.

5. Pozytywne zaliczenie szkolenia IT Zaliczenie tego etapu szkolenia polega na uzyskaniu obecności na minimum 80% zajęć. Rozkład godzinowy szkoleń zostanie podany uczestnikom w późniejszym terminie. Konkretny plan szkoleniowy Uczestnicy Projektu otrzymują z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Uczestnicy Projektu, którzy osiągną najlepsze rezultaty podczas dotychczasowych części projektu, zostaną zaproszeni do odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych. Szczegóły praktyk zawodowych zostaną podane Uczestnikom na późniejszym etapie projektu.