§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie asperIT (edycji w Poznaniu), który jest stworzony i realizowany przez Fundację asperIT (dawniej Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS), zwany dalej Projektem.

2. Projekt skierowany jest do osób z ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu (zwanych Beneficjentami). Jego celem jest aktywizacja Beneficjentów do pracy w branży IT w charakterze testerów oprogramowania oraz wzmocnienie ich kompetencji zawodowych poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych.

3. Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2021-2030.

 

§ 2

1. Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w Projekcie jest ukończenie 16 roku życia w momencie dokonania zgłoszenia na Formularzu Rekrutacyjnym oraz posiadanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (udokumentowane odpowiednią diagnozą o stanie zdrowia) na dzień rozpoczęcia treningu kompetencji społecznych.

2. Formularz Rekrutacyjny (wraz z klauzulami i zgodami stanowiącymi załączniki) wypełniany jest przez:

a) w przypadku pełnoletnich Beneficjentów – Formularz Rekrutacyjny wypełnia Uczestnik Projektu;

b) w przypadku niepełnoletnich Beneficjentów – Formularz Rekrutacyjny wypełnia przedstawiciel ustawowy Beneficjenta.

 

§ 3

1. Termin realizacji edycji Projektu to lipiec 2021r – styczeń 2022r

2. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 10 Beneficjentów po pierwszym drugim etapie rekrutacji.

3. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu Formularza Rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej hhtps://asperit.org . Wybrani Beneficjenci (osoby zgłoszone, które uzyskają najwyższe wyniki testu w Formularzu Rekrutacyjnym) zostają następnie zapraszani drogą telefoniczną lub mailową na Rozmowy Indywidualne z tutorami, podczas których przeprowadzane są rozmowy indywidualne. Termin spotkania ustalany jest indywidualnie z każdym Beneficjentem.

4. Rozmowy indywidualne Beneficjentów z tutorami odbywają się w Poznaniu.

5. Ocena treści Rozmów Indywidualnych z Uczestnikami Projektu przeprowadzanych przez tutorów zostają wyłonieni Beneficjenci przechodzący do drugiego etapu rekrutacji.

6. Drugi etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu testu z wiedzy IT sprawdzającego umiejętności informatyczne Beneficjentów. Test wiedzy IT przeprowadzany jest w Poznaniu.

7. 10 Uczestników Projektu, którzy uzyskali podczas testu najwyższe wyniki bierze udział w programie szkoleniowym asperIT, w ramach którego szkolenia przeprowadzane są w Poznaniu.

 

§ 4

1. Program szkoleniowy asperIT składa się z następujących etapów:

a) treningu kompetencji społecznych;

b) szkolenia IT przygotowującego do pracy testera oraz egzaminu ISTQB;

c) praktyk zawodowych w firmie asperIT.com sp. z o.o.

2. Trening kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie kandydatów do funkcjonowania w miejscu pracy i rozwinięciu ich kompetencji społecznych. Prowadzony jest przez tutorów w Poznaniu.

3. Pozytywne zaliczenie treningu kompetencji społecznych polega na uzyskaniu obecności na minimum 75% zajęć. Obecność jest weryfikowana listami obecności. Na trening kompetencji społecznych składa się minimum 6 spotkań, po 1,5 h każde z nich.

4. Szkolenie IT przygotowujące do pracy testera przeprowadzane jest przez kadrę dydaktyczną złożoną ze specjalistów firm asperIT.com sp. z o.o. oraz Testberries Paweł Kazienko.

5. Pozytywne zaliczenie szkolenia IT Zaliczenie tego etapu szkolenia polega na uzyskaniu obecności na minimum 80% zajęć. Szkolenie trwa minimum 20 godzin rozłożonych na więcej niż jeden dzień szkoleniowy. Konkretny plan szkoleniowy Uczestnicy Projektu otrzymują z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy Projektu przystępują do egzaminu certyfikującego, w wyniku, którego mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat ISTQB potwierdzający zdobycie umiejętności testera IT. Egzamin przeprowadza Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Egzamin odbędzie się w Poznaniu.

7. Uczestnicy Projektu, którzy osiągną najlepsze rezultaty podczas dotychczasowych części projektu, zostaną zaproszeni do odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych online przeprowadzone przez firmę informatyczną asperIT.com sp. z o.o. Okres trwania praktyk to minimum 4 tygodnie. Po zakończeniu praktyk, na życzenie każdego z Beneficjentów uczestniczących w minimum 90% praktyk, zostaną wystawione opinie stanowiące podsumowanie pracy.