§ 1

1.           Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie asperIT & EY, który jest stworzony i realizowany przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS, zwany dalej: Projektem.

2.           Głównym partnerem projektu jest firma Ernst & Young Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa (zwaną dalej Firmą współpracującą) z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000222114, NIP 525-23-14-195, reprezentowaną przez Annę Woźniak – Pełnomocnika

3.           Projekt skierowany jest do osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Jego celem jest aktywizacja osób ze spektrum autyzmu do pracy w branży IT w charakterze, wzmocnienie ich kompetencji zawodowych poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych oraz organizacja procesu rekrutacyjnego do Firmy współpracującej.

4.           Projekt jest dofinansowany ze środków Firmy współpracującej.

§ 2

1.           Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w Projekcie jest ukończenie 18 roku życia w momencie dokonania zgłoszenia na Formularzu Rekrutacyjnym oraz posiadanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (udokumentowane odpowiednią diagnozą o stanie zdrowia).

2.           Formularz Rekrutacyjny (wraz z klauzulami i zgodami stanowiącymi załączniki) wypełniany jest przez pełnoletniego Uczestnika Projektu.

§ 3

1.           Termin realizacji Projektu: marzec 2021 r. – maj 2021 r.

2.           Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu Formularza Rekrutacyjnego znajdującego się na stronie asperit.org. Zgłoszeni Uczestnicy Projektu zostają następnie zapraszani drogą telefoniczną lub mailową na indywidualne rozmowy z tutorami, podczas których przeprowadzane są wywiady. Termin spotkania ustalany jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

3.           Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybraną grupą Zgłoszonych Uczestników Projektu. Wybór tej grupy dokonywany jest na podstawie oceny Firmy współpracującej.

4.           Spotkania Uczestników Projektu z tutorami odbywają się w Warszawie.

5.           Ocena treści wywiadów z Uczestnikami Projektu przeprowadzanych przez tutorów zostają wyłonieni Uczestnicy Projektu przechodzący do drugiego etapu rekrutacji.

6.           Drugi etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu testu z wiedzy IT sprawdzającego umiejętności informatyczne Uczestników Projektu. Test wiedzy IT przeprowadzany jest w Warszawie.

7.           Minimum 10 Uczestników Projektu, którzy uzyskali podczas testu najwyższe wyniki bierze udział w programie szkoleniowym asperIT, w ramach którego szkolenia  przeprowadzane są we Warszawie.

§ 4

1.           Program szkoleniowy asperIT składa się z następujących etapów treningu kompetencji społecznych.

2.           Trening kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie Uczestników Projektu do funkcjonowania w miejscu pracy i rozwinięciu ich kompetencji społecznych. Prowadzony jest przez tutorów w Warszawie.

3.           Pozytywne zaliczenie treningu kompetencji społecznych polega na uzyskaniu obecności na minimum 75% zajęć. Nie ma możliwości odrobienia zajęć w innym terminie. Obecność jest weryfikowana listami obecności. Na trening kompetencji społecznych składa się minimum 4 spotkań, po 1,5 h każde z nich. Ostateczna długość i częstotliwość etapów treningu kompetencji społecznych zostanie ogłoszona po zakończeniu etapów rekrutacji.

4.           Po zakończeniu treningu kompetencji społecznych Firma współpracująca w sposób subiektywny wybiera grupę osób zaproszonych do ich wewnętrznego procesu rekrutacyjnego. Firma współpracująca zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z Uczestników Projektu, bez podania przyczyn.

5.           Wewnętrzny proces rekrutacyjny Firmy współpracującej składać się będzie z minimum dwóch dni szkoleń odbywających się w Warszawie.

6.           Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki podczas wewnętrznego procesu rekrutacyjnego Firmy współpracującej, mogą otrzymać propozycję płatnych praktyk w Firmie współpracującej bądź propozycję pracy na okres próbny w Firmie współpracującej.