§ 1

1.           Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie asperIT x Procter & Gamble, który jest stworzony i realizowany przez Fundację asperIT, zwany dalej: Projektem.

2.           Głównym partnerem projektu jest firma Procter & Gamble Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-871) ul. Zabraniecka 20 (zwaną dalej Firmą współpracującą) , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gabriel Anis Ragy – Prezesa Zarządu oraz firmie Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-871) ul. Zabraniecka 20 (zwaną dalej Firmą współpracującą) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000014575, NIP 5260211587, reprezentowaną przez Iván Lirón Portilla – Przewodniczącego Zarządu.

3.           Projekt skierowany jest do osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Jego celem jest aktywizacja osób ze spektrum autyzmu do pracy zawodowej, wzmocnienie ich kompetencji zawodowych poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych. Projekt może zakończyć się ofertą pracy od Firmy współpracującej.

4.           Projekt jest dofinansowany ze środków Firmy współpracującej.

§ 2

1.           Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w Projekcie jest ukończenie 18 roku życia w momencie dokonania zgłoszenia na Formularzu Rekrutacyjnym oraz posiadanie oficjalnej diagnozy spektrum autyzmu (lub zespołu Aspergera) udokumentowane odpowiednią diagnozą medyczną.

2.           Formularz Rekrutacyjny (wraz z klauzulami i zgodami stanowiącymi załączniki) wypełniany jest przez pełnoletniego Uczestnika Projektu.

§ 3

1.           Termin realizacji Projektu: czerwiec 2022 r. – lipiec 2022 r.

2.           Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu Formularza Rekrutacyjnego znajdującego się na stronie asperit.org. Zgłoszeni Uczestnicy Projektu zostają następnie zapraszani drogą telefoniczną lub mailową na indywidualne rozmowy z tutorami, podczas których przeprowadzane są wywiady. Termin spotkania ustalany jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

3.           Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybraną grupą Zgłoszonych Uczestników Projektu. Wybór tej grupy dokonywany jest na podstawie oceny Firmy współpracującej.

4.           Spotkania Uczestników Projektu z tutorami odbywają się w Warszawie.

5.           Po ocenie treści wywiadów z Uczestnikami Projektu przeprowadzanych przez tutorów zostają wyłonieni Uczestnicy Projektu. Zostaną oni poinformowanie drogą telefoniczną lub mailową o przejściu do drugiego etapu rekrutacji.

6.           Drugi etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu testu z wiedzy, sprawdzającego umiejętności informatyczne, analityczne i logicznego myślenia Uczestników Projektu. Test wiedzy przeprowadzany jest w Warszawie.

7.           Minimum 10 Uczestników Projektu, którzy uzyskali podczas testu najwyższe wyniki bierze udział w programie szkoleniowym asperIT, w ramach którego szkolenia  przeprowadzane są we Warszawie.

§ 4

1.           Program szkoleniowy asperIT składa się z następujących etapów treningu kompetencji społecznych.

2.           Trening kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie Uczestników Projektu do funkcjonowania w miejscu pracy i rozwinięciu ich kompetencji społecznych. Prowadzony jest przez tutorów w Warszawie.

3.           Pozytywne zaliczenie treningu kompetencji społecznych polega na uzyskaniu obecności na minimum 75% zajęć. Nie ma możliwości odrobienia zajęć w innym terminie. Obecność jest weryfikowana listami obecności. Na trening kompetencji społecznych składa się minimum 4 spotkań, po 1,5 h każde z nich. Ostateczna długość i częstotliwość etapów treningu kompetencji społecznych zostanie ogłoszona po zakończeniu etapów rekrutacji.

4.           Po zakończeniu treningu kompetencji społecznych Firma współpracująca w sposób subiektywny wybiera grupę osób zaproszonych do ich wewnętrznego procesu rekrutacyjnego. Firma współpracująca zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z Uczestników Projektu, bez podania przyczyn.


5.           Etap szkoleń technicznych składać się będzie z minimum dwóch dni szkoleń odbywających się w Warszawie, a zakres szkoleń zależny będzie od predyspozycji uczestników, a także od propozycji Firmy współpracującej.

6.           Uczestnicy, których predyspozycje najlepiej odzwierciedlają profil kandydatów na obecnie poszukiwane stanowiska, mogą otrzymać propozycję płatnych praktyk w Firmie współpracującej.