Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

REGULAMIN WYDARZENIA

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w cyklu wydarzeń o nazwie
  „Z asper do IT”

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin wydarzenia”
 1. Organizator – Fundacja asperIT, ul. Mglista 14A lok. 12, 53-020 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000558592 oraz Fundacja e-fektywni.org ul. Mglista 14A lok. 12, 53-020 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527339
 1. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu w sposób określony w mailu lub na stronie internetowej wydarzenia, tj. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

§ 3 ZGŁOSZENIE

 1. Uczestnik może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym.
 1. Projekt skierowany jest do osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Jego celem jest wzmocnienie ich kompetencji zawodowych.
 1. Uczestnik zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością̨ pól formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
 1. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4 REZYGNACJA

 1. Uczestnik może zrezygnować́ z udziału w spotkaniu z cyklu „Z asper do IT”.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania „Z asper do IT” z przyczyn od niego niezależnych.

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Link do wydarzenia, godzina oraz agenda zostały przedstawione w mailu, który otrzymali uczestnicy.
 1. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 1. Uczestnik zobowiązuje się̨ do punktualnego przybycia.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji z wydarzenia w mediach społecznościowych i na stronie internetowej organizatorów w postaci zdjęcia zrobionego w programie MS Teams (z wyłączoną kamerą) zawierającego jego imię i nazwisko.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej asperit.org, w oraz został umieszczony w formularzu zgłoszeniowym
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 1. W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa po zapisaniu Uczestnika obowiązują postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.