Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

STATUT

Fundacji asperIT – tekst jednolity

Rozdział I  – Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja asperIT zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez fundatora wymienionego w akcie erekcyjnym, sporządzonym przez notariusza Bartosza Masternaka z Kancelarii Notarialnej notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 w dniu 6 maja 2015 r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja asperIT”. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego „asperIT”, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
 6. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Administracji i Cyfryzacji.
 7. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy w postaci „asperIT”.
§ 3
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, ośrodki, zakłady, filie, spółki kapitałowe, a także przystępować do spółek i fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd w formie uchwały, która określa szczegółowe zasady ich tworzenia i strukturę organizacyjną.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych, na podstawie własnych regulaminów.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie rozwoju informatycznego i telekomunikacyjnego terenów Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.
 2. Wspieranie umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności informatycznych i związanych z nowymi technologiami.
 3. Aktywne wspieranie firm i instytucji promujących i tworzących nowoczesne rozwiązania mobilne dla potrzeb mieszkańców i turystów.
 4. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
 6. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo.
 7. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 8. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samozaradności i aktywności obywatelskiej.
 9. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 10. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
 11. Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.
 12. Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora IT.
 13. Działania na rzecz wzmacniania pozycji przedsiębiorstw zatrudniających, bądź chcących zatrudniać osoby ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu.
 14. Inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu.
 15. Wspieranie obywatelskich, patriotycznych i proobronnych postaw dzieci i młodzieży.
 16. Działania na rzecz środowiska naturalnego i szeroko pojęta działalność i edukacja ekologiczna.
 17. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki.
 18. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 19. Działalność naukowa, badawczo-rozwojowa, szkoleniowa i edukacyjna prowadzona ku identyfikacji mechanizmów rynkowych wraz z ich zastosowaniem przez instytucje pożytku społecznego i organizacje non-profit oraz przedsiębiorstwa prowadzące aktywność komercyjną.
 20. Promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju, a także do osób przechodzących proces reorientacji zawodowej związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy.
 21. Wspieranie i rozwój integracji zawodowej i społecznej jako narzędzia aktywnej pomocy społecznej oraz promowanie, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej.
 22. Propagowanie możliwości współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z innymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu, USA, Kanady,.
 23. Pomoc w pozyskiwaniu dla regionu inwestorów krajowych i zagranicznych.
 24. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę.
 25. Działalność naukowa oraz naukowo-techniczna.
 26. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
 27. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Udostępnianie pomieszczeń (na warunkach preferencyjnych) wraz z infrastrukturą – telefon., dostęp do sieci komputerowej, itp. – na działalność gospodarczą.
 2. Szkolenie przedsiębiorców, pracowników oraz osób napotykających trudności na rynku pracy.
 3. Doradztwo i usługi techniczne, ekonomiczne, finansowe, księgowe, prawne i tutoringowe.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji prawnych, technicznych i gospodarczych,
 5. Ocenę przedsięwzięć gospodarczych.
 6. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami krajowymi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem firm z krajów Unii Europejskiej.
 7. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenie lub współpraca może służyć realizowaniu celów Fundacji.
 8. Pomoc w promocji wyrobów i usług firm współpracujących z Fundacją.
 9. Udzielanie informacji o Unii Europejskiej i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej.
 10. Pozyskiwanie środków krajowych i unijnych.
 11. Promowanie polskich miast.
 12. Udzielanie pożyczek w formie zwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 13. Świadczenie usług na rzecz i we współpracy z sektorem ekonomii społecznej.
 14. Organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, festynów i innych działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym, sportowo-rekreacyjnym i ekologicznym.
 15. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności Wrocławia i Dolnego Śląska.
 16. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych.
 17. Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz prawnymi – zarówno w kraju jak i zagranicą dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 18. Wsparcie finansowe dla innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne i organizacyjne działalności innych podmiotów, w szczególności poprzez przyjmowanie, wykorzystywanie i redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych.
 19. Organizowanie działalności edukacyjno-wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej.
 20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego.
 21. Pomoc firmom w stosowaniu nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu.
 22. Pomoc firmom prowadzącym badania, wdrążającym nowe technologie i rozwiązania,
 23. Kształcenie, reorientację zawodową oraz pomoc w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kadr na potrzeby rynku w regionie.
§ 6
 1. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
  1. Organizacja wydarzeń konferencyjno-kongresowych, szkoleń, sympozjów, zjazdów, akcji społecznych,
  2. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych, charytatywnych,
  3. Wspomaganie organizacyjne i finansowe konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń,
  4. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się zbliżoną tematyką,
  5. Pozyskiwanie partnerów i sponsorów.
 3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
  1. organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, debat i wyjazdów naukowych, konkursów oraz zjazdów środowisk,
  2. wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji,
  3. prowadzenie praktyk i staży dla licealistów, studentów i osób wchodzących na rynek pracy,
  4. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej oraz badań naukowych,
  5. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
  6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi,
  7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
  8. współpraca z podmiotami gospodarczymi zgodna z celami Fundacji,
  9. organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych,
  10. realizację odpłatnych zadań publicznych,
  11. wdrażanie rozwiązań wypracowanych w dziedzinach wymienionych w celach Fundacji.
 4. Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję o zarejestrowaniu i przedmiocie działalności gospodarczej podejmie Zarząd Fundacji.
 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 6. Fundacja działa poprzez osobistą pracę członków Zarządu i wolontariuszy Fundacji nad realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §5 Statutu.
 7. Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.
 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, jak również instytucji, których działalność jest pokrewna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 9
 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych uzyskanych przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
  2. subwencji i dotacji organów administracji publicznej i in. osób prawnych oraz grantów osób prawnych i fizycznych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, takich jak: aukcji, koncertów, wystaw, pokazów, festynów, itp.,
  4. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
  5. dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację,
  6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
  7. grantów unijnych i poza unijnych programów pomocowych,
  8. sprzedaży cegiełek,
  9. aukcji internetowych,
  10. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  11. udziałów w zyskach osób prawnych,
  12. innego wsparcia majątkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 2. Dochody z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 4. Cele Fundacji i koszty działalności Fundacji są finansowane z jej majątku oraz dochodów.
 5. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 7. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
 8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV – Władze Fundacji.

§ 10
 1. Władzami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą Programową.
§ 11
Zarząd Fundacji
 1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu Członków Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały na czas nieokreślony.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z co najmniej dwóch osób Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Wybór ten następuje w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną głosów większością w obecności pełnego składu Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, a w przypadku jego śmierci – na ręce Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu,
  2. śmierci członka Zarządu,
  3. odwołania przez Fundatora, a w przypadku jego śmierci – przez Zarząd, z powodu rażącego uchybienia przy pełnieniu funkcji lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 6. W miejsce ustępującego członka Zarządu wstępuje osoba wskazana przez Fundatora, a w przypadku śmierci Fundatora nowego członka Zarządu wskazuje Prezes Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Fundator może być członkiem Zarządu.
 9. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 12
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:
  1. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  3. uchwalanie regulaminów,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
  5. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,
  6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, związanych z działalnością statutową Fundacji,
  8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  9. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
  10. kierowanie pracami związanymi z realizacja celów statutowych Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Przy równej ilości głosów – głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Zarządu poza siedzibą Fundacji.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu.
 7. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać Posiedzenie Zarządu na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu lub Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać co najmniej proponowany porządek obrad.
 8. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 9. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba, że postanowienia Statutu przewidują wymogi surowsze. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 13
 1. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby, oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes Zarządu.
Rada Programowa Fundacji
§ 14
 1. Fundator, drogą uchwały, może powołać Radę Programową Fundacji.
 2. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.
 3. Rada Programowa składa się z dwóch do pięciu członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
 4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej, który kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Fundacji i osób trzecich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Programowej, pracami Rady Programowej kieruje Wiceprzewodniczący Rady Programowej. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie mogą działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Proramową Fundacji.
 5. Rada Programowa może wybrać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego. Wybór ten następuje w drodze uchwały podejmowanej większością bezwzględną w obecności pełnego składu Rady Programowej.
 6. Członków Rady Programowej wskazuje Fundator drogą Uchwały.
 7. Fundator może być członkiem Rady Programowej.
 8. Mandat członka Rady Programowej wygasa na skutek:
  1. złożenia rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji;
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia;
  3. odwołania członka Rady Programowej przez Fundatora;
  4. śmierci członka Rady Programowej.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z członkostwem w Zarządzie Fundcji.
 10. Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:
  1. opiniowanie rocznych lub wieloletnich planów i programów w sprawie głównych kierunków działania Fundacji;
  2. opiniowanie działalnością Fundacji,
  3. opiniowanie pracy Zarządu;
  4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
  5. opniowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
  6. mentoring członków Zarządu Fundacji,
  7. reprezentowanie celów statutowych Fundacji w kontaktach z mediami.

Rozdział V – Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji

§ 15
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator Fundacji.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Połączenie z inną fundacją.
§ 16
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd jednomyślne w drodze uchwały.
Likwidacja Fundacji
§ 17
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o podobnych celach.
 4. Po śmierci Fundatora, jego obowiązki wypełniać będzie Zarząd.
§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sadowym.