Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKCIE asperIT x EY edycja 2021

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej: RODO oraz informuje, że:

1.           Administratorem  Państwa  Danych Osobowych (dalej: ADO) jest:

EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ EFAS z siedzibą we Wrocławiu (53-020), ul. Mglista 14A lok. 12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000558592, reprezentowana przez Prezesa Zarządu- Tomasza Jasińskiego. Numer telefonu kontaktowego: + 48 512 982 162, adres email: kontakt@asperIT.org

2.           Administrator Danych Osobowych przetwarza dane na podstawie:

obowiązujących przepisów prawa (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zawieranych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w formie pisemnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) po zapoznaniu się z prawami i obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych

3.           Pytania z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz wynikających z tego tytułu praw i obowiązków należy przesyłać na wyżej wskazany adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

4.           Przysługuje Państwu prawo żądania, które należy zrealizować za pośrednictwem korespondencji mailowej wysłanej na adres ADO:

•            dostępu do danych;

•            sprostowania danych;

•            usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

•            ograniczenia przetwarzania;

•            przeniesienia  danych do innego ADO, jeżeli jest to możliwe ;

•            prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzoru;

•            wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych;

•            prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5.           Państwa dane osobowe przetwarzane są z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych, zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego upoważnione.

6.           Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7.           Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8.           Państwa  dane  będą  przekazywane  na podstawie odrębnych upoważnień i umów powierzenia danych osobowych podmiotom  zewnętrznym współpracującym przy wykonaniu zadań związanych z projektem asperlT. Państwa dane osobowe (za wyjątkiem danych wrażliwych dotyczących diagnozy) mogą zostać przekazane firmie Ernst & Young Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa (zwaną dalej Firmą współpracującą) z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000222114, NIP 525-23-14-195, reprezentowaną przez Annę Woźniak – Pełnomocnika. Przekazywanie Państwa danych osobowych następuje w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym do Firmy współpracującej, co stanowi główny cel realizowanego projektu.

9.           Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat oraz wynikający ze sposobu dokonywania rozliczeń pomiędzy ADO a podmiotami współpracującymi przy wykonywaniu zadań projektu oraz okresu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych. Jednocześnie nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem okresu ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli ADO uzna, iż przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację- w tym zakresie ADO nie określa konkretnego terminu usunięcia danych.

10.         Dane osobowe, przetwarzane przez ADO oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych odrębnymi upoważnieniami wyłącznie w celu skutecznego realizowania założeń projektu opisanych w sposób szczegółowy w regulaminie projektu.

11.         Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skutecznego wzięcia udziału w rekrutacji do projektu asperlT, a cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenie żądania ich usunięcia lub zgłoszenie sprzeciwu, zarówno co do danych przedstawiciela ustawowego, jak i kandydata na uczestnika uniemożliwia wzięcie udziału w etapie rekrutacji i wyklucza możliwość uczestnictwa w projekcie.