Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

§ 1

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie asperIT (edycji online), który jest stworzony i realizowany przez Fundację asperIT (dawniej Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS), zwany dalej Projektem.

2.         Projekt skierowany jest do osób z ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu (zwanych Beneficjentami). Jego celem jest aktywizacja Beneficjentów do pracy w branży IT w charakterze testerów oprogramowania oraz wzmocnienie ich kompetencji zawodowych poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych.

3.         Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  w latach 2021-2030.

§ 2

1.         Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w Projekcie jest ukończenie 18 roku życia w momencie dokonania zgłoszenia na Formularzu Rekrutacyjnym oraz posiadanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (udokumentowane odpowiednią diagnozą o stanie zdrowia) na dzień rozpoczęcia treningu kompetencji społecznych.

2.         Formularz Rekrutacyjny (wraz z klauzulami i zgodami stanowiącymi załączniki) wypełniany jest przez:

a) w przypadku pełnoletnich Beneficjentów – Formularz Rekrutacyjny wypełnia Uczestnik Projektu.

§ 3

1.         Termin realizacji edycji Projektu to sierpień 2023r – marzec 2024r

2.         Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 2 grupy po 15 Beneficjentów po pierwszym drugim etapie rekrutacji.

3.         Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu zarejestrowaniu się na platformie neurodiversee.com i wypełnieniu znajdującego się tam Formularza Rekrutacyjnego. Kandydaci którzy zakwalifikowali się poprawnie wypełniając formularz następnie są zapraszani do wypełnienia testu wstępnego znajdującego się na platformie https://akademia.neurodiversee.com. Osoby które zdały test wstępny i znalazły się w top 60 wyników zostają zaproszone na ostatni etap w postaci Rozmowy Indywidualnej online z tutorem asperIT przeprowadzanej na platformie Microsoft Teams. Po tym etapie wyłaniane są osoby, które zostają zaproszone do wzięcia udziału w Projekcie i zostania Beneficjentami.

4.         Rozmowy indywidualne Beneficjentów z tutorami odbywają się online.

5.         Ocena treści Rozmów Indywidualnych z Uczestnikami Projektu przeprowadzanych przez tutorów jest częścią składową i prowadzi do wyłonienia Beneficjentów.

6.         Test wstępny online polega na sprawdzeniu wejściowej wiedzy logicznej i z zakresu testowania i jest częścią składową i prowadzi do wyłonienia Beneficjentów.

7.         15 uczestników projektu, którzy uzyskali podczas testu najwyższe wyniki bierze udział w programie szkoleniowym asperIT w ramach jednej z dwóch grup, które to grupy i szkolenia prowadzone są online.

§ 4

1.         Program szkoleniowy asperIT składa się z następujących etapów:

a)         treningu kompetencji społecznych;

b)        szkolenia IT przygotowującego do pracy testera;

c)         praktyk zawodowych w firmie asperIT.com sp. z o.o. 

2.         Trening kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie kandydatów do funkcjonowania w miejscu pracy i rozwinięciu ich kompetencji społecznych. Prowadzony jest przez tutorów w formie spotkań online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

3.         Pozytywne zaliczenie treningu kompetencji społecznych polega na uzyskaniu obecności na minimum 75% zajęć. Obecność jest weryfikowana listami obecności. Na trening kompetencji społecznych składa się minimum 6 spotkań, po 1,5 h każde z nich.

4.         Szkolenie IT przygotowujące do pracy testera przeprowadzane jest przez kadrę dydaktyczną złożoną ze specjalistów firm asperIT.com sp. z o.o.

5.         Szkolenie IT zakłada serię kursów, testów i ćwiczeń wykonywanych na platformie https://akademia.neurodiversee.com i kończy się testem podsumowującym cały kurs. Etap ten należy skończyć do 21 października 2023. Pozytywne zaliczenie szkolenia IT polega na przejściu przez każdego Beneficjenta przez kurs we własnym zakresie oraz zaliczeniu testu końcowego maksymalnie 21.10.2023.

6.         Uczestnicy Projektu, którzy osiągną najlepsze rezultaty podczas dotychczasowych części projektu, zostaną zaproszeni do odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych online przeprowadzone przez firmę informatyczną asperIT.com sp. z o.o. Okres trwania praktyk to minimum 4 tygodnie. Po zakończeniu praktyk, na życzenie każdego z Beneficjentów uczestniczących w minimum 90% praktyk, zostaną wystawione opinie stanowiące podsumowanie pracy.