Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Regulamin udziału w Projekcie asperIT, edycji partnerskiej 2023

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie asperIT, edycji partnerskiej, zwanym dalej „Projektem”, który jest tworzony i realizowany przez Fundację asperIT, spółkę asperIT oraz Partnera.

1.2. Nasz Partner to globalna firma doradcza dostarczająca rozwiązania audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne dla przedsiębiorców w Polsce i na całym świecie.

1.3. Projekt jest skierowany do osób z zdiagnozowanym spektrum autyzmu, zwanych dalej „Beneficjentami”. Celem Projektu jest umożliwienie Beneficjentom wzięcie udziału w rekrutacji w Firmie Partnerskiej w jednym z 3 obszarów tematycznych: Assurance, Cybersecurity, Business Consulting

§ 2 – Warunki uczestnictwa

2.1. Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w Projekcie jest ukończenie 18 roku życia w momencie dokonania zgłoszenia na Formularzu Rekrutacyjnym oraz posiadanie udokumentowanej diagnozy spektrum autyzmu na dzień rozpoczęcia treningu kompetencji społecznych.

2.2. Formularz Rekrutacyjny (wraz z klauzulami i zgodami stanowiącymi załączniki w postaci linków w formularzu) wypełniają:

   a) Pełnoletni Beneficjenci – Uczestnik Projektu.

2.3. Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w projekcie jest zaznaczenie w Formularzu Rekrutacyjnym wszystkich zgód odnośnie klauzuli RODO i akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 3 – Terminy i proces rekrutacji

3.1. Termin realizacji edycji Projektu obejmuje okres od września 2023 roku do kwietnia 2024 roku.

3.2. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowana grupa od 10 do 15 Beneficjentów po pierwszym i drugim etapie rekrutacji.

3.3. Pierwszy etap rekrutacji składa się z następujących kroków:

   a) Zarejestrowanie się na platformie neurodiversee.com.

   b) Wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego znajdującego się na Forms, dostępnego na neurodiversee.com.

   c) Wypełnienie testu wstępnego dostępnego na platformie https://akademia.neurodiversee.com w terminie od momentu jego dostępności do 20.10.

3.4. Osoby, które zdały test wstępny i znalazły się w top 30 wyników, zostaną zaproszone na ostatni etap rekrutacji w formie Rozmowy Indywidualnej online z tutorami asperIT przeprowadzanej na platformie Microsoft Teams lub stacjonarnie w Warszawie (miejsce rozmowy ustala Tutor z asperIT).

3.5. Ocena treści Rozmów Indywidualnych z Uczestnikami Projektu przeprowadzanych przez tutorów stanowi część procesu rekrutacji i prowadzi do wyłonienia Beneficjentów.

3.6. Test wstępny online ma na celu ocenę wiedzy logicznej i kompetencji z zakresu testowania oraz stanowi część procesu rekrutacji.

3.7. 15 Uczestników Projektu, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas testu, zostanie wybranych do uczestnictwa w edycji partnerskiej projektu asperIT.

§ 4 – Trening kompetencji społecznych realizowany przez asperIT

4.1. Trening kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie Beneficjentów do funkcjonowania w miejscu pracy oraz rozwinięcie ich kompetencji społecznych. Szkolenia są prowadzone przez tutorów w formie spotkań stacjonarnych w Warszawie. Dokładna lokalizacja (adres) zostanie podana po zakwalifikowaniu się do edycji.

§ 5 – Przekazanie danych osobowych

5.1. Uczestnicy wyrażający chęć udziału w edycji Projektu są świadomi i wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie partnerskiej w celu realizacji celów Projektu. Przekazanie danych firmie Partnerskiej odbędzie się poprzez podpisanie osobnej zgody RODO, polityki prywatności i innych niezbędnych dokumentów na zaawansowanym etapie projektu.

§ 6 – Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.

6.2. Organizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku konieczności, o czym zostaną poinformowani Beneficjenci.

6.3. Wszelkie sprawy sporne związane z udziałem w Projekcie będą rozstrzygane przez Organizatorów Projektu.

6.4. Beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich instrukcji i zaleceń wydawanych przez Organizatorów Projektu. 6.5. Niniejszy regulamin jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Projektu oraz w formularzu.